Vad är SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete 

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete är lagstadgat och ett lagkrav enligt Lagen om skydd mot olyckor. Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i rimlig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka. Därför ska man vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Enligt lagen (2003:778) Skydd mot olyckor skall alla byggnader och anläggningar ha ett lagom brandskydd. Det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning.

Vi på Egeryds Fastighetsförvaltning kan erbjuda er som fastighetsägare eller bostadsrättsförening

  • Upprättande av en Brandskyddspolicy. Brandskyddspolicyn talar om hur Fastighetsägaren arbetar med sitt brandskydd.
  • Tar fram kontrollistor till fastigheten. Skapa listor med kontrollpunkter utifrån fastighetetens konstruktion och läge.
  • Vid behov komplettera fastigheten. Fel och brister som uppdagas vi den inledande brandsynen av fastigheten åtgärdas(kompletteringarna ingår ej i det fasta priset).
  • Rondering i fastigheten med kontrollista. Kontroll av punkterna som finns i kontrollistorna med ett givet intervall, eventuella brister noteras och åtgärdas.

 

I varje byggnad eller anläggning bör det finnas en dokumentation av brandskyddet. Detta ska vara tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga. I fråga om enklare byggnader eller anläggningar med låg brandrisk och en verksamhet som inte ställer särskilda krav på tekniska eller organisatoriska brandskyddsåtgärder samt där tillräcklig information och kunskap kan upprätthållas på annat sätt, behöver skriftlig dokumentation inte upprättas. Det systematiska brandskyddsarbetet bör kunna kommuniceras med dem som berörs av det. Dokumentationen bör beskriva byggnaden och dess brandskyddslösningar, vilken verksamhet som bedrivs och den organisation som finns för brandskyddet samt de förändringar som sker. Normalt bör dokumentationen finnas samlad. Om det finns skäl att dela upp
den, och detta är möjligt utan att minska förståelsen, kan dokumentationen
Källa: Allmänna råd SRVFS 2004:3
Läs mer om  Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer om vilka tjänster Egeryds Fastighetsförvaltning erbjuder.
Vi har kontor i Örebro, Lindesberg, Eskilstuna och Karlstad.

Övriga tjänster

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk Förvaltning

Ekonomisk förvaltning Det kan vara både svårt och tidsödande att sköta ekonomin i en bostadsrättsförening. Därför kan vår Ekonomisk förvaltning hjälpa er i styrelsen med…

Läs mer om Ekonomisk Förvaltning
Teknisk Förvaltning

Teknisk Förvaltning

Med fastighetens långsiktiga värde och välmående i fokus.

Läs mer om Teknisk Förvaltning
fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel

Egeryds Bostadsklubb är kundportalen som ger dig uppdaterad information om allt som rör din bostadsrättsförening.

Läs mer om Fastighetsskötsel
Städning och lokalvård

Lokalvård

Städning och lokalvård Städning och lokalvård Att mötas av en välskött och välstädad fastighet är viktigt för alla boende, anställda och besökare. På Egeryds Fastighetsförvaltning…

Läs mer om Lokalvård
snöröjning skottning halkbekämpning

Snöröjning

Yttre skötsel – Snöröjning Snöröjning skottning och halkbekämpning. Har du börjat planerat för vinterns snöröjning skottning och halkbekämpning? Även om det inte är snösäsong så…

Läs mer om Snöröjning
Trädgårdsskötsel plattsättning markarbete.

Yttre skötsel

Yttre skötsel – Trädgårdsskötsel och markarbete Trädgårdsskötsel och markarbete Det första man ser när man kommer till en fastighet är utemiljön. Därför kräver en trygg,…

Läs mer om Yttre skötsel
Entreprenad - Egeryds fastighetsförvaltning

Entreprenad

Entreprenad – Egeryds fastighetsförvaltning Entreprenad – Egeryds fastighetsförvaltning. Inom vårt tjänsteområde Entreprenad tar vi hand om er fastighets miljö både ute och inne. Vi kan…

Läs mer om Entreprenad
underhållsplan

Underhållsplaner

Underhållsplan för fastigheter.   Underhållsplan för fastigheter, vad är det? En underhållsplan för fastigheter ger dels en indikation på kostnader för en förening och är…

Läs mer om Underhållsplaner